ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

"Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"

O projekcie.

Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie będą mieli możliwość podjęcia stażu w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Praktyka zawodowa odbędzie sie w Niemczech. Będziemy współpracować z firmą VITALIS GmbH z siedzibą w Gut Wehlitz 04435 Schkeuditz, Niemcy reprezentowaną przez Ralf Giesecke. Zakład ten pełni rolę organizacji przyjmującej, która organizuje zarówno staże dla młodzieży (projekty IVT), absolwentów (projekty PLM), jak i również programy wymiany doświadczeń (projekty VETPRO). VITALIS zapewnia: miejsce odbywania stażu, opiekuna językowego, instruktorów prowadzących zajęcia stażowe, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki fakultatywne do Lipska, Drezna i Berlina oraz przejazdy lokalne.

Grupa docelowa

W ramach projektu wyjedzie: 96 uczniów ZSZ im M. Skłodowskiej-Curie o następujących profilach: zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, technikum o kierunkach kształcenia: elektryk, elektronik, mechanik pojazdów samochodowych oraz 8 opiekunów - nauczycieli naszej szkoły.

Będą zorganizowane 4 wyjazdy (każdy wyjazd to 24 uczniów i 2 opiekunów) w następujących terminach:

21 marzec 2015r. – 4 kwiecień 2015r.

26 wrzesień 2015r. – 10 październik 2015r.

30 styczeń 2016r. – 13 luty 2016r.

2 kwiecień 2016r. – 16 kwiecień 2016r.

Koszty

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z praktyką. W Niemczech otrzymują także kieszonkowe. Noclegi, transport, wyżywienie, wycieczki po Niemczech, opiekę merytoryczną podczas praktyk zawodowych, odzież roboczą, ubezpieczenie, podręczniki do nauki języka niemieckiego finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Staż zawodowy

Uczniowie o profilach elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych będą odbywać praktykę zawodową w następujących firmach:

 • Auto Desigh Heiber w Lipsku,

 • EkoGas GmbH w Lipsku,

 • AutoCenter an A 9 GmbH w Schkeuditz

 • Pit-Stop Systempartner GmbH w Lipsku.

Do ich zadań będzie należało:

 • asystowanie podczas obsługi technicznej pojazdów i w naprawie pojazdów,

 • samodzielna organizacja miejsca pracy,

 • lokalizacja uszkodzeń w elementach i podzespołach - ćwiczenia praktyczne,

 • obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie zakładu,

 • wykonywanie podstawowych napraw pojazdów samochodowych,

 • zapoznanie i posługiwanie się dokumentacją techniczną,

 • ocenianie jakości wykonanej pracy naprawczej,

 • prace pomiarowo-kontrolne

 • dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac obsługowo naprawczych,

 • montaż elementów i podzespołów instalacji elektrycznej samochodu na podstawie schematów,

 • dobieranie elementów i podzespołów na podstawie dokumentacji technicznej.

12 uczniów o profilach elektryk i elektronik będzie pracować w warsztacie elektrycznym na Gut Wehlitz w Schkeuditz.

Do ich zadań będzie należało:

 • wykonanie przebudowy i naprawy elementów elektrycznych

 • wykonanie migających napisów neonowych

 • zastosowanie obwodów elektrycznych w branży informacyjnej i reklamowej: neony reklamowe, banery informacyjne, dekoracja wnętrz.

 • konstruowanie układu do przyciemniania światła i praktyczne zastosowanie układu w zależności od natężenia światła dziennego

 • samodzielna konstrukcja elektrycznego odstraszacza owadów – zmienianie czułości i częstotliwości sygnałów urządzenia i jego praktyczne zastosowanie

 • budowa urządzenia pomiarowego do testowania napięcia i jego praktyczne zastosowanie w sprawdzaniu wysokości napięcia na przewodach i sprzętach elektrycznych

 • konstruowanie i budowa czujnika przeciwpożarowego i jego praktyczne zastosowanie w wykrywaniu dymu o różnym natężeniu

Udział w wycieczkach o tematyce zawodowej i program kulturowy

 • Wizyta techniczna w fabryce BMW w Lipsku

 • Wizyta techniczna w centrum komunikacyjnym Volkswagena ( Volkswagen Automobli Forum) w Berlinie

 • Wizyta techniczna – salon samochodowy w Berlinie

 • Wycieczka do fabryki Volkswagena w Dreźnie.

 • Dwudniowa wycieczka do Berlina – zwiedzanie zabytków i poznawanie historii miasta a także ciekawych faktów o życiu niemieckiej stolicy , jej tradycji i kulturze.

 • Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku – zapoznanie się z zabytkami i historią miasta

 • Wycieczka z przewodnikiem do Dresna - zapoznanie się z zabytkami i historią miasta

Kurs językowy i przygotowanie kulturowo-pedagogiczne

Przed wyjazdem każda grupa odbędzie kurs języka niemieckiego zawodowego w wymiarze 28 godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli języka niemieckiego Mariusza Lesiuka i Małgorzatę Jeziorską. Przygotowanie kulturowo-pedagogiczne zapewni psycholog lub pedagog szkolny w ramach 4 godzin lekcyjnych. Zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne odbędą się: przed pierwszym wyjazdem - styczeń/luty 2015. Przed drugim - sierpień/wrzesień 2015, przed trzecim - listopad/grudzień 2015 i styczeń 2016, a przed czwartym - luty, marzec 2016.

Dokument Europass Mobilność

Wszyscy z uczestników projektu, którzy nabędą w czasie trwania stażu umiejętności założone w programie stażu, otrzymają dokument Europass Mobilność, który jest dokumentem opisującym kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zorganizowanego pobytu (zwanego europejską scieżką kształcenia) w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych lub szkoleniowych oraz certyfikaty ukończenia stażu opisujące przebieg stażu, wykonywane prace i nabyte umiejętności.

Cel projektu i rezultaty projektu

Gospodarka i technologia niemiecka uchodzi za jedną z lepiej rozwiniętych w Europie. Uczniowie będą mieli okazję zdobyć doświadczenie w zakładach pracy i firmach, które dysponują lepszymi technologiami i warsztatem pracy niż firmy w Polsce. Wycieczki do fabryki BMW, Centrum Komunikacyjnego Volkswagena i wizyta techniczna w salonie samochodowy Mercedesa w Berlinie pozwoli uczniom na zapoznanie się z najnowszymi technologiami. Projekt odpowiada celom zawartym w programie rozwoju szkoły: wysoki poziom nauczania, podwyższenie jakości pracy szkoły, zaspokojenie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych , wzrost poziomu i umiejętności uczniów, podniesienie motywacji uczniów do nauki poprzez zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego, przygotowanie do podjęcia pracy w wykonywanym zawodzie, lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, lepsze wyniki uczniów w zewnętrznych egzaminach zawodowych.

Projekt pozwoli też na zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładów produkcyjnych i organizacją procesu technologicznego w innym kraju niż Polska. Uczniowie nabędą umiejętności integrowania się i asymilowania się w obcym środowisku, a także nabędą poczucie większej własnej wartości. Nauczą się współpracy nie tylko we własnej grupie, ale też współpracy pomiędzy grupami realizującymi różne etapy tego samego przedsięwzięcia. Nauczą się pracować i twórczo myśleć pod presją czasu, kolegów i przełożonych. Wyrobią w sobie poczucie obowiązku wobec zakładu, w którym pracują i wobec siebie. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się lepiej języka niemieckiego, a w szczególności języka zawodowego technicznego. Uczenie sie języka będzie połączone z zapoznaniem się z kulturą i historią Niemiec, dzięki licznym wycieczkom, podczas których będą zwiedzać miasta niemieckie oraz muzea. Będzie to też edukacja międzykulturowa jak i międzypokoleniowa. Starsi niemieccy pracownicy podzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi stażystami z Polski.

Uczniowie nabędą następujące umiejętności:

 • poznawanie i praktyczne stosowanie podstawowych pojęć i słownictwa fachowego w języku niemieckim w kontaktach z pracownikami

 • uzupełnienie wiadomości teoretycznych z elektryki i powiązanie wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami praktycznymi.

 • wdrażanie w struktury organizacyjne i codzienną pracę w niemieckim przedsiębiorstwie

Projekt wpłynie na :

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole

 • zmianę programu nauczania praktycznego poprzez włączenie niektórych elementów sposobów realizacji zadania projektowego,

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, co może przyczynić się też do wzrostu ich wyników na egzaminie zawodowym,

 • poszerzenie ogólnej wiedzy zawodowej i kształtowanie kluczowych i społecznych umiejętności praktycznych w danym zawodzie,

 • pośrednio na przyszłych pracodawców zatrudniających naszych absolwentów - lepiej przygotowani pracownicy,

 • pośrednio na uczniów nie objętych wsparciem projektu – zmotywuje ich do udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach,

 • wzrost aspiracji edukacyjnych, poprawę samooceny, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, poczucie pewności siebie i wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy w przyszłym życiu zawodowym,

 • podniesienie umiejętności językowych – nauka słownictwa technicznego i zwrotów codziennego użytku poprzez kurs przygotowawczy do wyjazdu i uczestnictwo w fakultatywnych wycieczkach oraz integrację z młodzieżą z innych krajów.