„Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”

O projekcie

W roku 2012 nasz projekt pt. „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” wystartował w konkursie Programu Leonardo da Vinci i jest realizowany w ramach projektu systemowego  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

W ramach zagranicznego stażu uczniowie zbudują 2 samochody hybrydowe o napędzie elektrycznym i słonecznym - celem projektu jest poszerzanie, pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier, poznanie Niemiec poprzez udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu i wycieczki kulturoznawcze do Lipska, Berlina i Drezna, które odbędą się w ramach stażu. Istotnym komponentem projektu będzie bezpośrednie poznanie najnowszych technologii w powiązaniu ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi alternatywnych źródeł energii.

Staże odbywać się będą w firmie VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w miasteczku Schkeuditz k. Lipska w Niemczech. Zakład ten pełni rolę organizacji przyjmującej, która organizuje zarówno straże dla młodzieży (projekty IVT), absolwentów (projekty PLM), jak i również programy wymiany doświadczeń (projekty VETPRO). VITALIS zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki fakultatywne do Lipska, Drezna i Berlina oraz przejazdy lokalne.

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum o następujących profilach zawodowych: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik , technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie obecnych klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy dwutygodniowe w ferie zimowe 2013r. i 2014r. – w grupach po 24 uczniów i 2 opiekunów/wychowawców.

Po wstępnej rekrutacji uczestnicy odbędą kurs przygotowawczy do stażu w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym organizowanym przez szkołę na terenie Polski i Niemiec.

Monitoring z postępów działań zaplanowanych w projekcie i czuwanie nad utrzymaniem wysokiej jakości merytorycznej w jego realizacji, prowadzić będzie koordynator. Natomiast w czasie pobytu za granicą będzie prowadzony monitoring bieżący przez opiekunów/wychowawców uczestników i osoby wyznaczone przez organizację przyjmującą. Młodzież po odbytym stażu przygotuje raport końcowy i prezentację z przebiegu stażu , w celu upowszechnienia projektu. Prowadzona dokumentacja przez osoby uczestniczące w projekcie posłuży w ewaluacji projektu. Uczniowie biorący udział w stażu uzyskają Certyfikat i dokument Europass – Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe.

Więcej informacji na temat programu Leonardo da Vinci możecie uzyskać na stronie www.leonardo.org.pl